SỬA CHỮA NHÀ CỬA

Địa điểm: Việt Nam

Năm 2012-2020

Khách hàng: Nhiều khách hàng khác nhau

Mục tiêu dự án: Sửa sữa và tăng cường kết cấu

Nhiệm vụ SBTECH: Cung cấp giải pháp tổng thể và toàn diện cho khách hàng.

Sửa chữa nhà cửa

Bài viết liên quan