Sửa chữa cầu, đường

Sửa chữa cầu Sông Cái, QL1
Địa điểm: Khánh Hòa, Việt Nam Năm: 2013
Khách hàng: Ban QLDA 6 (TCĐBVN)
Mục tiêu dự án: Sửa chữa và phục hồi cầu 

Nhiệm vụ SBTECH: Thiết kế giải pháp sửa chữa và thi công sửa chữa

Sửa chữa tăng cường cầu An Hữu, QL1
Địa điểm: Tiền Giang, Việt Nam Năm: 2016
Khách hàng: Cục QLĐB 4 (TCĐBVN)
Mục tiêu dự án: Sửa chữa và tăng cường 

Nhiệm vụ SBTECH: Thi công sửa chữa tăng cường

Sửa chữa tăng cường cầu Tân Mỹ, QL27
Địa điểm: Ninh Thuận, Việt Nam Năm: 2017
Khách hàng: Ban QLDA 8 (TCĐBVN)
Mục tiêu dự án: Sửa chữa và tăng cường để bỏ biển hạn chế tải trọng 

Nhiệm vụ SBTECH: Cung cấp giải pháp và thi công sửa chữaNhiệm vụ SBTECH: Thi công sửa chữa và tăng cường

Sửa chữa cầu Nam Ô, QL1
Địa điểm: Đà Nẵng, Việt Nam Năm: 2018
Khách hàng: Sở GTVT Đà Nẵng (Nguồn vốn từ TCĐBVN)
Mục tiêu dự án: Sửa chữa và khôi phục 

Nhiệm vụ SBTECH: Thi công sửa chữa

Sửa chữa Hầm đi bộ
Địa điểm: Hà Nội, Việt Nam Năm: 2013

Khách hàng: Sở GTVT Hà Nội
Mục tiêu dự án: Sửa chữa vết nứt, chống thấm 

Nhiệm vụ SBTECH: Cung cấp giải pháp và thi công sửa chữa

Sửa chữa cầu, đường

Bài viết liên quan