Phân tích kết cấu và ứng suất

Sử dụng các phần mềm chuyên dụng như SAP2000, Midas Civil, ABAQUS... để phân tích nội lực, ứng suất và biến dạng các kết cấu hoặc bộ phận kết cấu công trình....
Xem thêm