Các tiêu chuẩn đã được chứng nhận

CHỨNG NHẬN ICC ER-5282 năm 2004: Chứng nhận này được thừa nhận bởi Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ (ANSI - American National Standards Institute)

CHỨNG NHẬN ICC ESR-2103 năm 2010: Chứng nhận này được thừa nhận bởi Viện tiêu chuẩn quốc gia Hoa Kỳ (ANSI - American National Standards Institute)

Chứng nhận ISO 9001:2008